IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

Všeobecné obchodní podmínky - VELKOOBCHOD Tisk

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky - VELKOOBCHOD upravují obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je společnost IRIMON, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Rožmberská 1272, IČ 25633295 (dále jen „Prodávající”) a zákazníkem – velkoodběratelem, osobou fyzickou či právnickou, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „Kupující”) s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou (dále jen RKS), nakupujícím osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím uzavřeného on-line objednávkového systému společnosti IRIMON, spol. s r.o. na adrese http://velkoobchod.irimon.cz (dále jen „E-VELKOOBCHOD“).
Všeobecné obchodní podmínky - VELKOOBCHOD - společnosti IRIMON, spol. s r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními § 2079 až 2183 Občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se NEVZTAHUJÍ na nákup zboží prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu společnosti IRIMON, spol. s r.o. na adrese http://maloobchod.irimon.cz (dále jen „E-SHOP“), kde platí všeobecné obchodní podmínky – MALOOBCHOD.


II.
OBCHODNÍ MÍSTO

Místem pro uskutečnění obchodu je provozovna prodávajícího, kde se realizuje zpracování objednávek od kupujícího a výdej zboží. U zboží dodávaného kupujícímu na jeho adresu, na základě požadavku kupujícího, je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího, uvedená kupujícím v objednávkách jako dodací adresa.

Provozovna prodávajícího:
IRIMON, spol. s r.o.
Rožmberská 1272, Praha 9, 198 00
Otevírací doba VO prodejny a vzorkovny: Po – Pá 8:00 - 16:30 hod.
Pro Hunter Partnery je otevírací doba v termínu 4.4. - 30.9.: Po - Pá 7:00 - 16:30
tel.: 281 868 181
e-mail: irimon@irimon.czobjednavkyVO@irimon.cz,
www.irimon.cz
Velkoobchodní on-line objednávkový systém prodávajícího: velkoobchod.irimon.cz
Internetový maloobchod prodávajícího: maloobchod.irimon.cz

 

III. PŘEDMĚT KOUPĚ

 1. Předmětem koupě mohou být produkty (zboží) i poskytovaný zprostředkovaný nebo vlastní servis (služby), které jsou prodávajícím kupujícímu nabízeny ke koupi. Ve všech případech se za předmět koupě považuje obchodní zboží, výrobek či nabízená služba, která je výslovně uvedená v objednávce a následně pak na prodejním dokladu, vystaveném kupujícímu.
 2. Seznam zboží v internetovém on-line katalogu prodávajícího (E-VELKOOBCHOD) nebo v platném velkoobchodním ceníku prodávajícího je velkoobchodním katalogem běžně dodávaného zboží.
 3. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena (viz dále), popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím.
 4. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.
 5. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech jím nabízených položek.

 

IV. KUPNÍ CENA

 1. Ceny nabízeného zboží jsou stanoveny v případě velkoobchodu vždy bez DPH. K ceně bude prodávající připočítávat daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za předmět zdanitelného plnění považují smluvní strany každou jednotlivou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu na základě objednávky.
 2. Zboží fakturované na základě objednávky zaslané kupujícím bude prodávajícím dodáno za aktuální platné velkoobchodní ceny (C1, C2 nebo C3) ponížené o smluvený rabat (%), uvedený v platném Rabatovém listu kupujícího (viz záložka Můj účet / Moje rabaty na www.irimon.cz).
 3. Pokud má kupující s prodávajícím smluveny trvalé individuální ceny na jednotlivé komponenty (IC1, IC2, IC3) bude objednané zboží fakturováno za tyto individuální ceny za předpokladu, že množství uvedené v objednávce odpovídá požadovanému množství sjednanému pro konkrétní individuální cenu (viz záložka Můj účet / Moje individuální ceny IC na www.irimon.cz).
 4. Individuální ceny lze na základě žádosti a příslušného odůvodnění této žádosti stanovit rovněž jednorázově na větší projekty (větší park, známé fotbalové hřiště, golfové hřiště apod.). V těchto případech doporučujeme vždy kontaktovat vedoucího obchodního oddělení nebo přímo jednatele firmy IRIMON, spol. s r.o. a sjednat individuální podmínky dodávky (termíny, ceny apod.).
 5. U zboží objednaného prostřednictvím on-line systému E-VELKOOBCHOD, může kupující využít speciálních časově omezených akčních nabídek (A1, A2, A3), množstevně limitovaných doprodejových nabídek (D) nebo zvýhodněných cen za balení (BAL2, BAL3).
 6. Akční (A1, A2, A3) a individuální ceny (IC1, IC2, IC3) jsou stanoveny jako netto. Nevztahují se již na ně tedy žádná další rabatová zvýhodnění, nebylo-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.
 7. Ceny za balení (BAL2, BAL3) jsou zvýhodněnými výchozími cenami a je na ně při fakturaci aplikován smluvený rabat.
 8. Položky z nabídky DOPRODEJ jsou ve velkoobchodním e-shopu zobrazeny s cenou netto.
 9. Zvýhodněné akční ceny jsou platné pouze pro objednávky zaslané prostřednictvím on-line systému E-VELKOOBCHOD a platí pouze pro pravidelné velkoobchodní zákazníky s řádnou platební morálkou, přičemž hladina akčních cen je stanovena individuálně a přístup k akčním nabídkám není automatický.
 10. V případě nákupu zboží objednaného telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího, platí pro uzavření obchodu základní ceníkové ceny ponížené o smluvený rabat nebo individuální ceny, má-li je kupující s prodávajícím na objednané zboží sjednány. V tomto případě NEBUDOU aplikovány akční ceny zobrazené E-VELKOOBCHOD.
 11. V uvedených cenách jsou kromě dopravních nákladů zahrnuté veškeré poplatky (např. recyklační poplatek) a spotřební daně, jedná-li se o zboží či služby, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR.
 12. Výše recyklačního poplatku je vyčíslena na faktuře u jednotlivých položek. Výjimkou jsou baterie, kde se recyklační poplatek zvlášť neuvádí. Seznam sběrných míst pro likvidaci elektroodpadu naleznete na https://www.rema.cloud/sberna-mista/ . Na těchto odběrných místech může koncový zákazník elektroodpad zdarma odevzdat k likvidaci.
 13. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.
 14. Minimální výše VO objednávky je 1.000 Kč bez DPH, při nedosažení této částky bude zákazníkovi naúčtován poplatek za malou objednávku ve výši 10%, min. 50 Kč. Tento poplatek pokrývá zvýšené náklady na administrativní zpracování malé objednávky, její přípravu a balení a není účtován maloobchodním klientům, kteří nakupují za maloobchodní ceny a tyto náklady mají již zahrnuty v MO ceně.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky kupujícího může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti při osobním odběru v kamenné prodejně prodávajícího.
  • platební kartou při osobním odběru v kamenné prodejně prodávajícího. Při tomto způsobu platby je účtován poplatek 1% z ceny objednávky (minimálně 10 kč).
  • platební kartou on-line při objednávce zaslané prostřednictvím internetového on-line systému E-VELKOOBCHOD. Při tomto způsobu platby je účtován poplatek 1% z ceny objednávky (minimálně 10 kč). Tento poplatek účtujeme, abychom pro velkoobchodní zákazníky platící hotově nebo převodním příkazem zachovali stále nejnižší možné ceny zboží.
  • na dobírku v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě určeném kupujícím v objednávce jako dodací adresa. Tento způsob platby nelze využít pro nákup elektronických licencí Hydrawise.
  • předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1-5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) pracovních dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
  • na fakturu s odloženou splatností, délka splatnosti je stanovena v RKS (standardně 14 kalendářních dní), nebo je sjednána individuálně formou dodatku k RKS. Zvláštní podmínky platí pro firmy Hunter Partner, které mají tento bod upraven v Certifikačních podmínkách Hunter Partner.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby předem převodem nebo na fakturu s odloženou splatností je kupující povinen uvést na platebním příkazu také variabilní symbol platby (číslo faktury – daňového dokladu).
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Podmínkou pro možnost odběru objednaného zboží na fakturu s odloženou splatností je uzavření platné RKS mezi kupujícím a prodávajícím a následné splnění podmínek uvedených v RKS čl. III. Poté je kupujícímu uvolněn úvěrový rámec a objednané zboží je možné hradit převodním příkazem ve lhůtě splatnosti uvedené na prodávajícím vystavené faktuře.
 7. Úvěrový rámec je standardně stanoven v následujících výších, přičemž vždy je platný jen za předpokladu uzavřené platné RKS a jeho výše se může v průběhu vzájemné obchodní spolupráce měnit
  • 10.000,- Kč bez DPH……. nové, spolupráci začínající instalační a obchodní firmy bez obchodní historie, v prvním roce spolupráce, po splnění podmínek RKS pro fakturaci s odloženou splatností
  • 25.000,- Kč bez DPH……. pravidelní zákazníci - zavedené instalační a obchodní firmy, firmy konkurenčních systémů (podnikající v oboru nejméně 3 roky) s obchodní historií min. 5 nákupů za posledních 12 měsíců v celkovém úhrnu 75 -125 tis Kč bez DPH
  • 50.000,- Kč bez DPH……. pravidelní zákazníci - zavedené instalační a obchodní firmy, firmy konkurenčních systémů (podnikající v oboru nejméně 3 roky) s obchodní historií min. 5 nákupů za posledních 12 měsíců v celkovém úhrnu 125 - 175 tis Kč bez DPH
  • 75.000,- Kč bez DPH……. pravidelní zákazníci - zavedené instalační a obchodní firmy, firmy konkurenčních systémů (podnikající v oboru nejméně 3 roky) s obchodní historií min. 5 nákupů za posledních 12 měsíců v celkovém úhrnu nad 175 tis Kč bez DPH
  • 100.000,- Kč bez DPH……pro firmy Hunter PARTNER bez rozdílu s celkovým ročním obratem nad 250 tis. Kč/rok
  • 150.000,- Kč bez DPH….. pro firmy Hunter PARTNER bez rozdílu s celkovým ročním obratem nad 500 tis. Kč/rok
  • 200.000,- Kč bez DPH….. pro firmy Hunter PARTNER bez rozdílu s celkovým ročním obratem nad 750 tis. Kč/rok
 8. Úvěrový rámec UR je standardně stanoven dle aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínek v době zadání objednávky  - VELKOOBCHOD nebo individuálně, přičemž úvěrový rámec je vždy platný jen za předpokladu platně uzavřené RKS a jeho aktuální výše je uvedena v záložce Můj účet.
 9. Individuální výši úvěrového rámce je možné nastavit ustanovením v RKS při jejím podpisu nebo dodatečně na základě písemného souhlasu některého z jednatelů firmy IRIMON spol. s r.o.
 10. Při překročení úvěrového rámce nebo v případě, že nejsou ze strany kupujícího platby za jím odebrané zboží prováděny včas, má prodávající právo požadovat při dalším vydávání zboží platbu hotově, dobírkou či předem převodem.
 11. Faktury za odebrané zboží budou kupujícímu, který má vytvořen uživatelský účet na www.irimon.cz zasílány v elektronické podobě ve formátu pdf a to na e-mailové adresy jím uvedené při registraci na webových stránkách prodávajícího a v RKS. Faktury jsou následně archivovány v účtu kupujícího pod záložkou Můj účet / Moje faktury a objednávky včetně zobrazování informace o stavu úhrady (uhrazeno/neuhrazeno). Doba archivace je omezena do konce března následujícího roku po vystavení faktury. Po tomto datu zůstávají v záložce Můj účet zobrazeny pouze faktury za aktuální kalendářní rok.
 12. Při dlouhodobém neplnění platebních povinností ze strany kupujícího nebo při opakovaném překročení stanovené doby splatnosti, má prodávající nárok upravit kupujícímu platební podmínky a výši úvěrového rámce dle ustanovení uvedených v článku III. RKS.

 

VI. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má možnost objednat zboží a platně uzavřít dílčí kupní smlouvu několika způsoby:
  • osobně v kamenné prodejně prodávajícího v její běžné otevírací době
  • prostřednictvím uzavřeného on-line objednávkového systému E- VELKOOBCHOD (http://velkoobchod.irimon.cz)
  • telefonicky nebo e-mailem
 2. U objednávek v hodnotě do 1 000 kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny zboží (minimálně 50 kč bez DPH).
 3. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je považována za platnou a je závazná. Kupující je povinen vždy poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, identifikace kupujícího, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).
 4. Objednávky zadané osobně v prodejně prodávajícího mohou provádět pouze osoby kupujícím uvedené v RKS jako osoby pověřené k zadávání/zasílání objednávek a přebírání zboží.
 5. Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření dílčí kupní smlouvy dle podmínek v RKS vč. těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami - VELKOOBCHOD ve znění platném v okamžiku uzavření dílčí kupní smlouvy.
 6. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření dílčí kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 7. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není běžně na skladě, může být před přijetím objednávky prodávajícím požadována úhrada zálohy stejně jako v případech, kdy celková kupní cena objednaného zboží převyšuje, nebo by v součtu s ostatními neuhrazenými pohledávkami vůči kupujícímu převýšila úvěrový rámec kupujícího (vyžaduje-li kupující platbu na fakturu s odloženou splatností).
 8. Právo na odstoupení kupujícího od objednávky zaniká v případě zrušení objednávky zboží označeného „na objednávku“ ze strany kupujícího v době, když je již objednávka zadána u výrobce či dovozce. V tomto případě má prodávající nárok na úhradu všech nákladů, vzniklých v důsledku storna objednávky, vrácení zboží dodavateli či jeho prodeji jinému klientovi za sníženou cenu. Všechny takto vzniklé náklady jsou na vrub kupujícího.

 

VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ – OSOBNÍ ODBĚR

 1. Objednané zboží je možné kupujícím vyzvednout po potvrzení objednávky a vyskladnění zboží prodávajícím na adrese prodejny prodávajícího v její běžné otevírací době.
 2. Při osobním odběru bude zboží rezervováno deset (10) pracovních dnů od data předpokládaného odběru, uvedeného kupujícím v objednávce.
 3. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 4. Při předávání zboží kupujícímu zaměstnancem skladu prodávajícího, bude u objednávek hrazených hotově po kupujícím nebo jeho zástupci, vyžadováno předložení dokladu o zaplacení.
 5. Zboží, prodávajícím vyskladněné na základě přijaté objednávky od kupujícího a připravené k osobnímu odběru, bude zaměstnanci skladu vydáno pouze osobám, které kupující k tomuto v RKS zplnomocnil, popřípadě je uvedl ve své objednávce jako osobu/y přebírající toto objednané zboží. Není-li v objednávce uvedeno jinak, zboží bude vydáno pouze osobě (osobám), uvedeným v RKS. V případě pokusu o vyzvednutí zboží jinou osobou nebude tato osoba považována za oprávněnou.
 6. Osoba jednorázově zplnomocněná k převzetí zboží v objednávce kupujícího nebude prodávajícím trvale evidována jako osoba pověřená k přebírání zboží a zadávání objednávek, ale její zplnomocnění platí pouze pro jeden obchodní případ.
 7. Zaměstnanec prodávajícího má právo vyžadovat po přebírající osobě k náhledu doklad totožnosti dle RKS.
 8. Po převzetí zboží zákazník nebo jím pověřený zástupce, svým podpisem na dodacím listu stvrdí bezchybnost a kompletnost dodaného zboží. K podpisu uvede i čitelný přepis svého jména.  Odmítne-li kupující nebo jím pověřená osoba uvedená v objednávce nebo RKS uvést své jméno a podpis na dodací list, zboží mu nemusí být vydáno a zaměstnanec kupujícího má právo odmítnout výdej zboží.

 

VIII. DODÁNÍ ZBOŽÍ – PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU

 1. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího, je zboží prodávajícím dodáno obvykle do druhého dne po celé ČR (při objednávce do 12 hod dne předešlého) v souladu s Dodacími podmínkami - velkoobchod, které jsou součástí RKS. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla doručena v souladu s předchozí větou. Prodávající však neodpovídá za škody, které následně vzniknou kupujícímu z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty.
 2. Pro doručení zboží na požadovanou adresu má kupující možnost využít některou z prodávajícím nabízených variant dopravy zboží po ČR:
  • přepravní službou po ČR bez telefonické avizace  – dodání zboží  do cca 24 hodin (následující pracovní den)
  • přepravní službou po ČR s telefonickou avizací     – dodání zboží do cca 24 hodin (následující pracovní den)
  • doprava po Praze kurýrní službou (pouze pro PSČ 1xx xx) - dodání zboží tentýž pracovní den (objednávky do 12h)
 3. V případě požadavku na dodání zboží na Slovensko je termín dodání cca do 48 hodin
 4. Ceny jednotlivých typů přepravy se řídí Dodacími podmínkami - VELKOOBCHOD.
 5. Objednávky zboží (mimo kategorie samotné položky XL a XXL – viz. Dodací podmínky) zaslané prostřednictvím E-VELKOOBCHODU, přesahující svou celkovou hodnotou částku 30.000 Kč bez DPH a obsahující položky kategorie "STANDARD" v hodnotě alespoň 15.000 Kč bez DPH v netto cenách, jsou na adresu kupujícího doručovány ZDARMA (platí pouze pro ČR).
 6. Je-li hodnota objednávky zboží kategorie STANDARD od 15.000 Kč bez DPH do 30.000 Kč bez DPH v netto cenách kupujícího, doprava pro ČR je rovněž ZDARMA. Kupující hradí pouze náklady na přepravu rozměrných položek XL (jako je potrubí, kabely, čerpadla atd.) a nadrozměrných položek XXL (např. jímky). Cena za jejich přepravu je pevně stanovena v Dodacích podmínkách - VELKOOBCHOD.
 7. Objednávky v hodnotě do 15.000 Kč bez DPH v netto cenách kupujícího budou kupujícímu zaslány na jeho náklady dle platných Dodacích podmínek VELKOOBCHOD.
 8. Extrémně těžké nebo rozměrné produkty s označením „nadrozměr“ (ikona nákladního auta), jsou dopravovány za úplatu, neboť zde je cena přepravy (s ohledem na nutnost sjednání individuální přepravy) určována vždy individuálně, dle dodací adresy, hmotnosti zboží a smluveného typu přepravní služby.
 9. Přepravce zboží určuje obvykle prodávající na základě obsahu objednávky, její hmotnosti a přepravních podmínek smluvního přepravce. V případě, že je přepravce zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady vyplývající ze zvoleného druhu přepravní služby.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Pokud je zásilka poškozena, je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a elektronickou poštou na e-mailovou adresu reklamace-online@irimon.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe doplněnou o fotografie poškozené zásilky.
 12. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamace mechanického poškození výrobku nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.
 13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží, jakožto i ceny přepravy zboží, upravují Dodací podmínky - VELKOOBCHOD prodávajícího umístěné na www.irimon.cz.

 

IX. BALENÍ ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ S OBALY

 1. Prodávající bude dodávat zboží zabalené v papírových kartonech (především v případě zasílání kusových zásilek na adresu kupujícího) nebo zabalené do fólie (s výjimkou PE-potrubí, ventilových šachtic a dalšího rozměrného zboží, které je obvykle dodáváno volně). Podrobnější podmínky o balení zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.
 2. Prodávající, ve smyslu zákona č.477/2001 Sb. O obalech a zákona č 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je po předběžné dohodě s kupujícím připraven odebrat použité obaly od jím dodaných výrobků a elektroodpady z jím dodaných spotřebičů a zajistí jejich ekologickou likvidaci. Prodávající je zařazen do programu ekologické likvidace REMA a EKO-KOM a poplatky vyplývající z ekologické likvidace jsou zahrnuty do ceny zboží, na něž se vztahují.

 

X. NÁVODY

Papírové návody již nadále nepřikládáme automaticky ke všem dodávaným produktům, neboť je nevlastníme a ani je neplánujeme opět zavádět. Naopak tuto formu návodu stále více a více omezujeme. Papírové návody jsou k dispozici pouze u části produktů, kde jejich výrobci či dovozci ještě nepřistoupili k elektronické podobě návodů. To se však již také postupně mění. Žádné návody u námi dovážených produktů již v papírově formě nenabízíme, ani je dodatečně hromadně netiskneme k výrobkům.

Toto jsou naše praktické, ekologické i ekonomické důvody:

 1. Můžeme návody neustále aktualizovat, vylepšovat, doplňovat jejich obsah a přidávat do nich stále nové doplňující informace a doporučení pro montáž a provoz.
 2. Veškeré návody ve formátu PDF jsou zákazníkům trvale k dispozici on-line, kde si je mohou kdykoliv bezplatně stáhnout či prohlédnout.
 3. V případě ztráty návodu nebo potřeby více kopií si jej může klient jednoduše vytisknout.
 4. Ze všech racionálních důvodů proč pracovat pouze s elektronickými návody zmiňujeme i rovinu ekologickou, na které si naše společnost, jako držitel certifikátu "IRIMON - zelená firma" velmi zakládáme. Všemi organizačními opatřeními jsme omezili produkci mnoha tun papírových či plastových odpadů, snažíme se minimalizovat vznik jakýchkoliv odpadů. Aktivně přispíváme do systému Ekokom, REMA a mnoha dalších. Navíc provozujeme a našim klientům nabízíme i sběrné místo na elektroodpady, baterie, papír a plasty. Díky našemu zodpovědnému přístupu tak ročně vyprodukujeme o mnoho tun méně odpadů a u všech recyklovatelných odpadů od klientů či dodavatelů navíc dokážeme zajistit jejich druhotné zpracování a využití.
 5. Papírové návody jsou již minulostí.

Odkazy na získání přístupu k elektronickým návodům zasíláme všem zákazníkům automaticky společně s fakturou. K návodům má přístup jak registrovaný tak i neregistrovaný zákazník na www.irimon.cz/navody, kde jsou přehledně a online 24 hodin denně.

 

XI.ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží, uvedeném v záručním listě nebo na prodejním dokladu.
 2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu v elektronickém katalogu prodávajícího a v objednávkovém on-line  systému E-VELKOOBCHOD.
 3. Standardně je stanovena záruční doba na 24 měsíců (2 roky), není-li u zboží uvedeno, že se jedná o zboží použité, kde může být doba záruky snížena, a to až na 12 měsíců viz (Záruční podmínky - VELKOOBCHOD).
 4. Partnerským instalačním firmám a velkoobchodním klientům s platnou RKS, poskytuje prodávající na vybrané produkty prodlouženou prodejní záruku až 60 měsíců (5 let) ode dne prodeje.
 5. Partnerským instalačním firmám Hunter PARTNER, Hunter PREMIUM PARTNER a Hunter TOP PREMIUM PARTNER s platnou rámcovou kupní smlouvou poskytuje prodávající při splnění podmínek na vybrané produkty extra výrobní záruku 36-60 měsíců (3-5 let) od data výroby a exklusivní nadstandardní záruku Hunter PARTNER GARANCE v délce až 10 let na vybrané produkty. Více informací viz Záruční podmínky „VELKOOBCHOD“ a podmínky Hunter PARTNER GARANCE.
 6. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 7. Uplatnit záruku na zakoupený výrobek může kupující u prodávajícího osobně nebo prostřednictvím záložky ve svém elektronickém účtu (viz Můj účet / Moje reklamace), kde může jednak reklamaci zadat k vyřízení do reklamačního on-line systému a navíc bude průběžně informován o stavu řešení jeho reklamace e-maily od reklamačního technika firmy IRIMON, spol. s r.o. případně u autorizovaného servisního partnera výrobce produktu.
 8. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady (daňový doklad nebo záruční list) k dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.
 9. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní (30).
 10. Přesné postupy a podmínky reklamace udává Reklamační řád - VELKOOBCHOD a Záruční podmínky - VELKOOBCHOD umístěné na www.irimon.cz v sekci pro velkoobchodní zákazníky.

 

XII. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY (ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍM 
E- VELKOOBCHODU - vrácení do 14 dnů)

 1. Kupující má nárok, v případě distanční objednávky zboží (objednávka na dálku) zaslané prostřednictvím E-VELKOOBCHODU, na odstoupení od smlouvy a následné vrácení zakoupeného zboží do čtrnácti kalendářních (14) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, bez udání důvodu, bez ohledu na způsob převzetí při zakoupení a bez ohledu na způsob platby, a to za níže uvedených podmínek.  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Odstoupení od dílčí kupní smlouvy (objednávky) musí být písemné a musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, společně s vraceným zbožím.
 3. Dílčí kupní smlouvou se rozumí jednotlivá objednávka, nikoliv Rámcová kupní smlouva RKS, která zůstává v platnosti bez ohledu na odstoupení kupujícího od objednávky.
 4. Odstoupení od dílčí kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (objednávkyVO@irimon.cz) např. ve formátu:
  • "Žádám o jednostranné odstoupení od dílčí kupní smlouvy ze dne DD. MM.RRRR, č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... /." Datum a podpis kupujícího.
 5. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se dílčí kupní smlouva od počátku ruší.
 7. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné v původním originálním obalu.
 8. Zboží odeslané kupujícím zpět prodávajícímu, na dobírku, nebude zaměstnanci prodávajícího převzato.
 9. Ve stejné lhůtě do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést posouzení oprávněnosti vrácení zboží, přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 10. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od dílčí kupní smlouvy a vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo zápočtem pohledávek.
 11. Kupující bere na vědomí, že nelze od dílčí kupní smlouvy odstoupit, jedná-li se o zboží upravené podle přání kupujícího nebo o zboží, které bylo zakázkově objednáno „na objednávku“. Odstoupení nelze uplatnit ani u zboží s digitálním obsahem, počítačových programů nebo zboží, jehož cena závisí na neočekávaných výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího (např. kabely). Odstoupit nelze ani od zboží, kde již došlo k úplné nebo částečné instalaci nebo smísení jednotlivých složek. Odstoupit nelze ani od objednané služby.
 12. Přepravní náklady kupujícího vzniklé v souvislosti s případným vrácením zboží zpět prodejci není prodejce povinen hradit a jdou na vrub kupujícího.

 

XIII. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží zakoupeného v kamenné prodejně NEBO přes e-VELKOOBCHOD po uplynutí čtrnáctidenní lhůty na odstoupení)

 1. Při nákupu zboží v kamenné prodejně prodávajícího nebo po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím distančního prodeje prodávajícího, nemá kupující ze zákona nárok na odstoupení od dílčí kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že mu produkt zakoupený v prodejně prodávajícího nevyhovuje nebo ho nechce.
 2. U pravidelných velkoobchodních klientů s Rámcovou kupní smlouvou a u Hunter Partnerů s řádnou platební morálkou je však v rámci dobrých obchodních vztahů tato možnost vrácení zboží kupujícím akceptována firmou IRIMON, spol. s r.o. za podmínek, uvedených v Příloze č.1. těchto všeobecných podmínek VOP.

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY – VŠEOBECNĚ

 1. Zboží, které kupující požaduje vrátit prodávajícímu, musí být zcela čisté, nepoškozené, nepoužité, nejlépe zabalené v nepoškozeném původním obalu a zcela kompletní.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 4. Opravný daňový doklad je možné vystavit pouze za předpokladu předložení originálu nebo kopie původní faktury, prokazující nákup zboží u prodávajícího.
 5. Vrácení elektronické licence Hydrawise je možné pouze v případě neaktivované licence. Aktivací licence dojde k jejímu nezvratnému navázání na Hydrawise účet, licence je od tohoto okamžiku „spotřebována“ a nelze vrátit.


XV.
uživatelský účet E-VELKOOBCHOD / MŮJ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webových stránkách prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu a do E-VELKOOBCHODU, kam mu prodávající na základě uzavřené platné RKS umožnil přístup. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pokud se nejedná o osoby uvedené v RKS.
 4. Kupující se zavazuje používat dostatečně silné heslo (požadavky na uživatelské jméno budou sděleny kupujícímu individuálně), heslo bude kupujícímu přiděleno prodávajícím.
 5. Prodávající může zrušit nebo zablokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z RKS (včetně Všeobecných obchodních podmínek - VELKOOBCHOD).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


XVI.
ochrana osobních údajů

 1. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení a další údaje sloužící především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 2. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 3. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě.
 4. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit a to po přihlášení do zákaznické sekce "Můj účet“.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení si může kupující kdykoliv upravit/odvolat jak prostřednictvím mého účtu v záložce GDPR, tak formou zaslání emailu na gdpr@irimon.cz, nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky či při osobní návštěvě v sídle společnosti.
 6. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 7. Prodávající prohlašuje, že je zaregistrován jako osoba, oprávněná k nakládání s osobními údaji v souladu se svou registrací číslo 00044637 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Detailní popis toho, jakým způsobem chráníme osobní údaje se dozvíte zde a také v Informačním memorandu GDPR společnosti IRIMON, spol. s r.o. k ochraně osobních údajů.

 

XVII. ostatní ujednání

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít dílčí kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky RKS (včetně Všeobecných obchodních podmínek - VELKOOBCHOD).
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání dílčích kupních smluv a zasílání objednávek. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením dílčí kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na webových stránkách www.irimon.cz v sekci E-VELKOOBCHOD.
 5. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 6. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů v prodejně prodávajícího.
 7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Tyto VOP jsou účinné od 5. ledna 2023